• et
  • en
  • ru
  • fi
  • sv
Otsi kodulehelt
Close

Otsi kodulehelt

PÜHENDUNUD
ROHELISEMALE HOMSELE

Saku Metall Grupi jätkusuutlikkuse strateegia jaguneb ESG põhimõtete järgi kolmeks osaks. Jätkusuutlikkuse strateegia kätkeb endas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise mõju nii Saku Metallile kui ka Saku Metalli tegevuse mõju ümbritsevale väliskeskkonnale ja ühiskonnale.

Saku Metall peab väga oluliseks oma negatiivse keskkonnamõju vähendamist ja jätkusuutlikkuse valdkonnaga tegelemist. Täiendavalt on olulisel kohal ka positiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõju suurendamine.

Keskkonnamõju

Saku Metalli põhiline toormaterjal on teras, mis on täielikult taaskasutatav materjal. Terase tootmine on seni veel võrdlemisi suure keskkonnamõjuga ja „rohelise“ terase turule tulekut tuleb veel mõned aastad oodata. Saku Metall Uksetehase metallustele koostatud toote olelusringi hinnangus selgus, et terase tootmise CO2 emissioon võib ulatuda üle 50% kogu toote elukaare käigus tekkinud süsinikuheitest.

Selle pärast panustab Saku Metall toodete elukaare pikendamisele, mis vähendab uute toodete tootmise vajadust. Teiseks prioriteediks on toormaterjali efektiivne kasutamine ja ka tootmise käigus tekkinud jääkide korduskasutamine nii ettevõtte siseselt kui ka -väliselt.

Keskkonnaalased prioriteedid on jaotatud kolme kategooriasse:
• keskkonnamõju ja CO2 jalajälg;
• ressursikasutus ja jäätmed;
• toodete koostis ja elukaar.

Igal kategoorial alla kuuluvad detailsemad suunad ja strateegilised tegevused ning eesmärgid koos mõõdikutega.

Vähendada mõjuala 1 ja 2 CO2 jalajälge 40%
aastaks 2026, võrreldes 2021 baasaastaga

Vähendada energiakasutust 15%
aastaks 2026, võrreldes 2021 baasaastaga

Tõsta materjalikasutuse efektiivsust 2,5%
aastaks 2026, võrreldes 2021 baasaastaga

Saku Metalli toodete CO2 jalajälje arvutamise kalkulaator

kg/CO2e A1 - A3 GWP - total*
*A1 - A3 GWP - total tähendab toote valmistamise käigus emiteeritud kasvuhoonegaaside kogus (Global Warming Potential), mille hulgas arvestatakse toormaterjalide tootmise ja transpordi kasvuhoonegaaside emissiooni ning A Saku Metall Uksetehases toote valmistamise käigus tekkinud kasvuhoonegaaside emissiooni. Arvutused põhinevad EPD (Environmental Product Declaration) andmetel.
Täpsema info saamiseks võta meiega ühendust - sustainability@sakumetall.ee

Sotsiaalne vastutus

Saku Metall väärtustab töötajate tervist ja heaolu. Kõiki töötajaid koolitatakse ohutult töötama ning pakutakse ka erialaseid täiendkoolituse võimalusi. Saku Metall soosib töö kõrval tasemeõppes õppimist, võimaldades selleks osakoormusega töötamist. See aitab kaasa hariduse ja oskuste arengule nii ettevõtte sees kui kogu ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaasatakse sageli praktikante, aitamaks omandada laiemaid erialaseid teadmisi läbi praktiliste ülesannete lahendamise.

Pereettevõttena hinnatakse töö- ja puhkeaja tasakaalu. Töötajatele pakutakse täiendavaid puhkusepäevi, mis võimaldavad neil rohkem perega aega veeta ja peetakse meeles olulistel isiklikel tähtpäevadel.

Sotsiaalse vastutuse valdkond on jaotatud kaheks prioriteetseks suunaks:
• ettevõttesisene sotsiaalne mõju;
• ettevõtteväline sotsiaalne mõju.

 

Juhtimine

Saku Metall peab väga oluliseks ausat, läbipaistvat ja vastutustundlikku juhtimist ning finantsaruandluse korrektsust. Seda nii igapäevasel operatiivsel juhtimisel, kui ka nõukogu tasemel.

Saku Metall on koostanud eetikakoodeksi, mis tugineb neljale põhiväärtusele, milleks on ausus, professionaalsus, avatus ja innovaatilisus. Eetikakoodeks kehtestab raamistiku Saku Metall tegutsemisele ja ootused töötajate tegevustele.

Ettevõtte tegevuste all tunnetatakse sageli juhtide tegevusi. Seetõttu panustatakse palju juhtide arengule ja eetiliste ning vastutustundlike otsuste langetamisse. Kuid organisatsioonikultuuri loomisel on oluline koht ka kõigil kaastöötajatel, mitte vaid juhtidel. Seetõttu koolitatakse regulaarselt kõiki töötajaid, vastavalt kehtestatud koolitusplaanile, millest ei puudu ka eetikakoodeksi koolitus. Saku Metall mõistab, et juhtimise üks oluliseks aspektiks on heaks eeskujuks olemine. Seetõttu innustatakse kõiki juhte ja ka teisi töötajaid, olema kolleegidele pidevalt heaks eeskujuks. See aitab hoida ettevõtte positiivset sisekliimat.

Saku Metallil on välja töötatud riskijuhtimise protsess, mille alusel kaardistatakse ja hinnatakse riske vähemalt üks kord aastas. Olulisematest riskidest tehakse ülevaade korra kvartalis. Juurutatud on ka kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid, ehk ISO 9001, ISO14001 ja ISO45001.

Juhtimise alased prioriteedid jagunevad kahte osasse:
• Ettevõtte juhtimine
• Riskijuhtimine

 

Saku Metall on Green Building Council Finland liige

Green Building Council Finland koondab säästva arengu oskusteavet Soomes ja esindab oma liikmeid teemaga seotud küsimustes nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Tegevus laieneb kogu ehitatud keskkonnale ja selle elutsüklile. Olulisemad ülesanded on ehitatud keskkonnaga seotud säästva arengu praktikate edendamine, Soome ühendamine rahvusvahelise Green Building Councili võrgustikuga, teadmiste ja oskusteabe edasiandmine ning dialoogi arendamine kogu väärtusahelas.

Green Building Council Finlandi eesmärk on tulevikus kinnisvara- ja ehitusvaldkonna äri elustada loodust. Looduse mitmekesisust arvestatakse kogu väärtusahela ulatuses ning looduse hävitamist ei propageerita üheski väärtusahela punktis. Aktiivse tegevusega saab mitmekesisust elustada ning erinevate looduspõhiste lahenduste kasutamine on igapäevane.