• et
  • en
  • ru
  • fi
  • sv
Otsi kodulehelt
Close

Otsi kodulehelt

Privaatsus

Andmekaitsetingimused

SISSEJUHATUS

Saku Metall Uksetehas AS on metalluste valmistamisega tegelev ettevõte, registrikoodiga 12318492, asukohaga Põrguvälja tee 25, 75306 Tallinn, Eesti.
Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, ukselahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Saku Metall Uksetehas AS kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.

Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigile kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs Saku Metall Uksetehas AS poolt töödeldavatele isikuandmetele.

Käesolevates Andmekaitsetingimustes sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt. äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Oma igapäevases äritegevuses töötleb Saku Metall Uksetehas AS erinevaid isikuandmeid, sh:

• töötajate isikuandmeid (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);
• klientide andmeid;
• kodulehe päringuvormide kaudu sisestatud andmeid (kontaktandmed, nt e-post, nimi, telefoninumber, aadress);
• veebilehe külastajate andmeid;
• sotsiaalmeedia profiil;
• IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimaid ukselahendusi, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

• te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;
• selgitame teile, milliseid ja kuidas meie tooteid kasutada;
• teeme teile suunatud pakkumisi;
• tagame õigustatud huvi realiseerimise, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega;
• olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;
• see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:
o võlaõigusseadus;
o maksukorralduse seadus;
o maksualase teabevahetuse seadus;
o raamatupidamise seadus;
• see on vajalik Saku Metall Uksetehas AS õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;
• kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
o oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning teile teenuste pakkumiseks;
o kehtivate õigusaktide täitmiseks;
o asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;
o piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;
o kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

Andmete kogumine sõltub kasutatavast teenusest ja milliseid konkreetseid andmed on vajalikud selle kasutamiseks. Põhjused, miks isikuandmeid kogume võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:

• uudiskirja tellimisel teie e-post ja nimi. Uudiskirju saadab Saku Metall Uksetehas AS ainult teie nõusolekul;
• sotsiaalmeedias teie profiili, tingimusel, et olete märkinud Saku Metall lehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada teie uudisvoogu Saku Metalli tegemiste kohta uudiseid;
• värbamisprotsessis teie CV koos selles sisalduva informatsiooniga, muud töökuulutustes nõutud dokumendid, soovitajad, äriregistris sisalduvad andmed ja
karistusregistri väljavõte. Seda selleks, et tagada, et Saku Metall Uksetehas AS-i asuks tööle aus, erapooletu ja parim kandidaat;
• kui võtate meiega ühendust, sh saadate meile e-kirja, päringuvormi või helistate meile, et teile vastata. Telefonikõnesid Saku Metall Uksetehas AS ei salvesta;
• andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks teie nõusolek.

Eriliiki isikuandmed

Eriliiki isikuandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).

Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid tooteid või teenuseid või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:

• kliendihaldus, nõustamine ja asjaajamine;
• meie toodete, teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;
• toodete turundamine;
• isikusamasuse tuvastamine ja kontroll;
• võlgnevuste sissenõudmine;
• teie ja Saku Metall Uksetehas AS kaitsmine pettuse eest;
• kehtivatele õiguslikele nõutele vastamine ja nende täitmine.

Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:

• täidate toodete või teenuste saamiseks vorme või muid formulare;
• esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;
• helistate meile, et edastada meile toodete või teenuste saamiseks vajalikku infot;
• kasutate meie kodulehte.

Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime va. juhul, kui andmete säilitamise nõue tuleneb seadusest.

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed

Registreerime ja kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:

• riiklikust registrist, äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;
• Saku Metall Uksetehas AS äripartneritelt, kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid

Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

• kui te olete palunud meil seda teha;
• kui seadus seda nõuab või lubab;
• kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;
• kui te ei täida Saku Metall Uksetehas AS ees võetud kohustusi, siis võime avaldada teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele.

Teie nõusolekul isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse (s.o väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele andmetöötlejatele, tagame teie õiguste kaitse ja selle, et sellise andmeedastuse korral säilib teie isikuandmete kaitse tasemel, mis vastab Euroopa Komisjoni heaks kiidetud tingimustele.

PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

Profiilianalüüs

Saku Metall Uksetehas AS ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on isikuandmete automatiseeritud töötlemine, et hinnata, analüüsida ja prognoosida füüsilise isikuga seotud teatavaid isiklikke aspekte, eelkõige selliseid aspekte, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Automatiseeritud otsustamine

Saku Metall Uksetehas AS ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on hinnata teie isikuandmeid, et võtta vastu teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

TEIE ÕIGUSED

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses neid edastame. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud tooteid ja teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

KÜPSISTE KASUTAMINE (COOKIES)

Saku Metall Uksetehas AS võib oma veebilehtedel kasutada küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate mõnda meie veebilehte.

Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele. Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

Saku Metall Uksetehas AS veebilehti külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andmete analüüsi- ja reklaamipartnerid (Google analytics, Facebook, Youtube jms.)

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Saku Metall Uksetehas AS säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

Saku Metall Uksetehas AS tagab Isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

Saku Metall Uksetehas AS kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Saku Metall Uksetehas AS teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

Juhul kui Isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Saku Metall Uksetehas AS tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Saku Metall Uksetehas AS arvates võivad tellijale huvi pakkuda.
Teavitustest saab igal ajal loobuda vajutades teavituse lõpus olevale lingile. Muudest teavitustest loobumiseks võtke palun ühendust .

TINGIMUSTE MUUTMINE

Saku Metall Uksetehas AS uuendab vajadusel kehtivaid Andmekaitsetingimusi. Muudatusi võivad põhjustada toodete ja teenuste arendamine või seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

Saku Metall Uksetehas AS
Telefon: +372 6 118 400
E-post: ,

Kui teie andmekaitsealane pöördumine Saku Metall Uksetehas AS poole ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada Saku Metall Uksetehas AS-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
tel. 6 274 135, faks 6 274 137
E-post:
koduleht: www.aki.ee